Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden SalesSupply B.V.


1.    Definities
1.1.    In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd
a.    Opdrachtnemer: Sales Supply B.V., gevestigd te Den Haag (2583 DL), aan de Vissershavenweg 63. 
b.    Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Werkzaamheden. Onder Opdrachtgever wordt tevens verstaan de organisatie waarmee de partij aan wie de kandidaat in eerste instantie is voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd.
c.    Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe door Opdrachtgever opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde voor Opdrachtgever worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de Werkzaamheden zoals vermeld in de Samenwerkingsovereenkomst.
d.    Samenwerkingsovereenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende de opdracht tot het verrichten van de daarin genoemde Werkzaamheden.
e.    Kandidaat: de door Opdrachtnemer in het kader van het wervings- en selectieproces geselecteerde natuurlijke persoon ter vervulling van een vacature
f.    Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht om één of meer kandidaten te werven en te selecteren, of te adviseren omtrent vraagstukken bij de Opdrachtgever
g.    Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde documenten, stukken en/of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde documenten, stukken en/of gegevensdragers.
h.    Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat, en bovendien alle werkzaamheden die de kandidaat als freelancer of zelfstandige ten behoeve van Opdrachtgever verricht, en waarvan de aard van de werkzaamheden gelijk of vergelijkbaar zijn als die waarvoor de kandidaat bij de Opdrachtgever op kennismakingsgesprek is geweest;
i.    Honorarium / Recruitment Fee: de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoeding bij werving & selectie / recruitment nadat de opdracht is voltooid 
j.    Partijen: de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.

2.    Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en Samenwerkingsovereenkomsten met betrekking tot alle Werkzaamheden verricht door Opdrachtnemer, waarbij de algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.
2.2.    Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen in de Samenwerkingsovereenkomst. Bedoelde afwijkingen gelden uitsluitend ten aanzien van de Samenwerkingsovereenkomst en aan afwijkende bepalingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2.3.    In geval van strijdigheid tussen de Samenwerkingsovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden prevaleren deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Samenwerkingsovereenkomst.
2.4.    Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding bevat. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en het wordt aanvaard, heeft Opdrachtnemer te allen tijde het recht het aanbod binnen twee werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding, te herroepen door middel van een aan de wederpartij gerichte aangetekende mededeling.
2.5.    Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene Voorwaarden of van de Samenwerkingsovereenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de Samenwerkingsovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen Partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
2.6.    De Samenwerkingsovereenkomst is voor Opdrachtnemer eerst bindend, indien de wederpartij de schriftelijke bevestiging voor akkoord ondertekend aan Opdrachtnemer heeft geretourneerd.
2.7.    Wanneer Opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan Opdrachtnemer worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten.

3.    Uitvoering Samenwerkingsovereenkomst
3.1.    De Samenwerkingsovereenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Samenwerkingsovereenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3.2.    Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een of meerdere door Opdrachtnemer aan te wijzen personen en/of derden, indien dit naar het uitsluitende oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is.
3.3.    Indien gedurende Samenwerkingsovereenkomst Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de Werkzaamheden waarop de Samenwerkingsovereenkomst betrekking heeft, worden deze Werkzaamheden op grond van afzonderlijke Samenwerkingsovereenkomsten geacht te zijn verricht.
3.4.    Eventueel in de Samenwerkingsovereenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van dergelijke termijnen leiden niet tot een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en vormen derhalve ook geen grond voor ontbinding van de Samenwerkingsovereenkomst. Opdrachtgever kan bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe redelijke termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de Samenwerkingsovereenkomst wel uitgevoerd moet hebben. 
3.5.    Indien de Opdrachtgever een Opdracht intrekt, langer dan 3 maanden on-hold zet of essentiële kenmerken van de Opdracht wijzigt, kan na overleg met de Opdrachtgever een annuleringsvergoeding (Service fee) in rekening worden gebracht. De hoogte van het bedrag zal afhankelijk zijn van de tot op dat moment door Opdrachtnemer gedane werkzaamheden. Onder wijzigingen van essentiële kenmerken van een Opdracht wordt verstaan het zodanig wijzigen van elementen van de Opdracht dat, naar oordeel van Opdrachtnemer, een nieuwe Opdracht is ontstaan.

4.    Opschortingsrecht
4.1.    Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

5.    Overmacht
5.1.    Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Samenwerkingsovereenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Opdrachtnemer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
5.2.    Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in 5.1 zich voordoet, de Samenwerkingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

6.    Gegevens en Bescheiden
6.1.    Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Samenwerkingsovereenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in de vorige zin genoemde verplichting heeft voldaan.
6.2.    Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst van belang kunnen zijn.
6.3.    Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
6.4.    De uit de vertraging in de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst voortvloeiende extra kosten en extra vergoeding, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

7.    Geheimhouding en exclusiviteit
7.1.    Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
7.2.    Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of andere regels die Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
7.3.    Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
7.4.    Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Samenwerkingsovereenkomst of een wettelijke verplichting voortvloeit.

8.    Intellectuele eigendom
8.1.    Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
8.2.    Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma's, samenwerkingsovereenkomsten, werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
8.3.    Het is Opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de Werkzaamheden van Opdrachtnemer.

9.    Reclame
9.1.    Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
9.2.    Reclames als in 9.1 bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
9.3.    In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Samenwerkingsovereenkomst tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde vergoeding.
9.4.    Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

10.    Aansprakelijkheid
10.1.    Voor alle directe schade van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst, is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van de vergoeding (exclusief omzetbelasting) voor de desbetreffende Samenwerkingsovereenkomst over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.
10.2.    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
a.    bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever.
b.    bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie.
c.    bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met, een fout in de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer.
10.3.    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.
10.4.    Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, of straffe van onmiddellijk verval van het recht op schadevergoeding.
10.5.    Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst en/of de Werkzaamheden samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
10.6.    Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Opdrachtnemer op grond van de wet of andere dwingende regels gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke Opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.


Voorwaarden Werving & Selectie /Recruitment SalesSupply B.V.

11.    Algemeen
11.1    Werving & selectie, recruitment of executive search is de Opdracht waarbij Opdrachtnemer ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een Opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze(n) mondeling of schriftelijk bij Opdrachtgever introduceert. 
11.2    Van een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht is sprake indien een door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever voorgestelde Kandidaat de Arbeidsovereenkomst accepteert (of anderszins werkzaam wordt gesteld).
11.3    Het is de Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van aan Opdrachtnemer voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden bekend te maken. Indien de Opdrachtgever geen Arbeidsovereenkomst aangaat met de Kandidaat, dient de Opdrachtgever de gegevens te vernietigen.

12.    Honorarium
12.1.    Het honorarium (recruitment fee) bedraagt een percentage van het eerste bruto jaarsalaris op fulltime basis (40-urige werkweek) van de geselecteerde Kandidaat bij indiensttreding. Onder het bruto jaarsalaris worden eveneens alle vaste emolumenten begrepen zoals vakantiegeld, 13e maand, onkostenvergoedingen, auto en telefoon toelages en gegarandeerde bonussen en winstdelingen. Dit wordt vermeerderd met BTW. 
12.2.    Het honorarium vermeerderd met BTW, wordt gefactureerd op het moment dat de Arbeidsovereenkomst door de opdrachtgever en de Kandidaat is getekend of, indien wordt verzuimd de Arbeidsovereenkomst tijdig te tekenen, in de eerste week van de aanstelling van de geselecteerde Kandidaat.
12.3.    De Opdrachtgever is gehouden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek door Opdrachtnemer de gegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het honorarium en de startdatum van de door Opdrachtnemer geselecteerde Kandidaat. Indien de Opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Opdrachtnemer gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.
12.4.    Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever, voorgestelde Kandidaat binnen 18 maanden na de introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de Opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij Opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het tarief eveneens verschuldigd indien de door Opdrachtnemer geïntroduceerde kandidaat bij Opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn. Bijvoorbeeld via een andere bemiddelaar of als de Kandidaat zelf Opdrachtgever of de groepsvennootschap heeft benaderd.

13.    Betaling
13.1.    Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum, in Euro’s, ten kantore van Opdrachtnemer of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op Werkzaamheden, zonder enig recht op korting of verrekening.
13.2.    Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer.
13.3.    Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering door Opdrachtnemer, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van EUR 250.
13.4.    Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtgever gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
13.5.    In het geval dat meerdere Opdrachtgevers de Samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan en voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, is ieder der Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

14.    Garantieregeling
14.1     Garantieregelingen zijn uitsluitend van toepassing wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen en vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst.
14.2    Indien het dienstverband tijdens de in de arbeidsovereenkomst afgesproken proeftijd wordt beëindigd, ongeacht of dit gebeurt op initiatief van de Opdrachtgever of de Kandidaat, dan treedt de garantieregeling in werking. De garantieregeling houdt in dat Opdrachtnemer zich geheel kosteloos verplicht om een nieuwe Kandidaat te vinden. Mocht dit niet binnen drie maanden lukken dan betaalt Opdrachtnemer 50% van het totale bedrag aan honorarium (recruitment fee) terug, vermindert met de start fee.
14.3    Garantieregelingen kunnen ook bestaan uit een regeling waarbij is overeengekomen dat een gedeelte van het honorarium door Opdrachtnemer moet worden terugbetaald op het moment dat de bemiddelde Kandidaat na het verstrijken van een vooraf overeengekomen periode niet meer in dienst is bij Opdrachtgever. 
14.4     De garantieregeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in dienst is bij Opdrachtgever door oorzaken die te maken kunnen hebben met veranderde functie-inhoud, reorganisaties, fusies en overnames, vertrek direct leidinggevende, surseance of faillissement van opdrachtgever.

Gedeponeerd bij de KvK onder nummer:  64731693

Success Delivered

Volg ons op