Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sales Supply B.V.

 

1.    Definities

1.1.    In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd

a.    Opdrachtnemer: Sales Supply B.V., gevestigd te Den Haag (2583 DL), aan de Vissershavenweg 63. 

b.    Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Werkzaamheden. Onder Opdrachtgever wordt tevens verstaan de organisatie waarmee de partij aan wie de kandidaat in eerste instantie is voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd.

c.    Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe door Opdrachtgever opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde voor Opdrachtgever worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de Werkzaamheden zoals vermeld in de Overeenkomst.

d.    Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende de opdracht tot het verrichten van de daarin genoemde Werkzaamheden.

e.    Kandidaat: de door Opdrachtnemer in het kader van het wervings- en selectieproces of detacheringsproces geselecteerde natuurlijke persoon ter vervulling van een vacature

f.    Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht om één of meer kandidaten te werven en selecteren, te detacheren of te adviseren omtrent vraagstukken bij de Opdrachtgever

g.    Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde documenten, stukken en/of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde documenten, stukken en/of gegevensdragers.

h.    Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat, en bovendien alle werkzaamheden die de kandidaat als freelancer of zelfstandige ten behoeve van Opdrachtgever verricht, en waarvan de aard van de werkzaamheden gelijk of vergelijkbaar zijn als die waarvoor de kandidaat bij de Opdrachtgever op kennismakingsgesprek is geweest;

i.    Honorarium: de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoeding bij werving & selectie nadat de opdracht is voltooid behalve indien detachering is overeengekomen

j.    Gedetacheerde: Iedere natuurlijke persoon die uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met Opdrachtnemer of payrollbedrijf tijdelijk werkzaamheden uitvoert of doet uitvoeren binnen de organisatie van Opdrachtgever of een derde.

k.    Partijen: de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.

 

2.    Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot alle Werkzaamheden verricht door Opdrachtnemer, waarbij de algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.

2.2.    Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen in de Overeenkomst. Bedoelde afwijkingen gelden uitsluitend ten aanzien van de Overeenkomst en aan afwijkende bepalingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.3.    In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden prevaleren deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst.

2.4.    Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding bevat. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en het wordt aanvaard, heeft Opdrachtnemer te allen tijde het recht het aanbod binnen twee werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding, te herroepen door middel van een aan de wederpartij gerichte aangetekende mededeling.

2.5.    Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene Voorwaarden of van de Overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen Partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

2.6.    Na acceptatie van de aanbieding door Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer de opdracht schriftelijk bevestigen middels een Overeenkomst. De Overeenkomst is voor Opdrachtnemer eerst bindend, indien de wederpartij de schriftelijke bevestiging voor akkoord ondertekend aan Opdrachtnemer heeft geretourneerd.

2.7.    Wanneer Opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan Opdrachtnemer worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

3.    Uitvoering Overeenkomst

3.1.    De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.2.    Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een of meerdere door Opdrachtnemer aan te wijzen personen en/of derden, indien dit naar het uitsluitende oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is.

3.3.    Indien gedurende Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de Werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft, worden deze Werkzaamheden op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht.

3.4.    Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van dergelijke termijnen leiden niet tot een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en vormen derhalve ook geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst. Opdrachtgever kan bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe redelijke termijn stellen 

3.5.    waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst wel uitgevoerd moet hebben. 

3.6.    Indien de Opdrachtgever een Opdracht intrekt, langer dan 3 maanden on-hold zet of essentiële kenmerken van de Opdracht wijzigt, kan na overleg met de Opdrachtgever een annuleringsvergoeding (Service fee) in rekening worden gebracht. De hoogte van het bedrag zal afhankelijk zijn van de tot op dat moment door Opdrachtnemer gedane werkzaamheden. Onder wijzigingen van essentiële kenmerken van een Opdracht wordt verstaan het zodanig wijzigen van elementen van de Opdracht dat, naar oordeel van Opdrachtnemer, een nieuwe Opdracht is ontstaan.

 

4.    Opschortingsrecht

4.1.    Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

 

5.    Overmacht

5.1.    Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Opdrachtnemer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

5.2.    Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in 5.1 zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

 

6.    Gegevens en Bescheiden

6.1.    Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke Opdrachtnemer Overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in de vorige zin genoemde verplichting heeft voldaan.

6.2.    Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

6.3.    Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

6.4.    De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra vergoeding, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

7.    Geheimhouding en exclusiviteit

7.1.    Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld.

7.2.    Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of andere regels die Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

7.3.    Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

7.4.    Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst of een wettelijke verplichting voortvloeit.

 

8.    Intellectuele eigendom

8.1.    Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

8.2.    Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.

8.3.    Het is Opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de Werkzaamheden van Opdrachtnemer.

 

9.    Reclame

9.1.    Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

9.2.    Reclames als in 9.1 bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

9.3.    In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde vergoeding.

9.4.    Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

 

10.    Aansprakelijkheid

10.1.    Voor alle directe schade van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van de vergoeding (exclusief omzetbelasting) voor de desbetreffende Overeenkomst over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.

10.2.    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

a.    bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever.

b.    bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie.

c.    bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met, een fout in de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer.

10.3.    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.

10.4.    Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, of straffe van onmiddellijk verval van het recht op schadevergoeding.

10.5.    Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst en/of de Werkzaamheden samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

10.6.    Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Opdrachtnemer op grond van de wet of andere dwingende regels gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke Opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.

11.    Algemeen

11.1    Werving & selectie, recruitment of sales recruitment is de Opdracht waarbij Opdrachtnemer ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een Opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze(n) mondeling of schriftelijk bij Opdrachtgever introduceert. 

11.2    Van een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht is sprake indien een door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever voorgestelde Kandidaat de Arbeidsovereenkomst accepteert (of anderszins werkzaam wordt gesteld).

11.3    Het is de Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Opdrachtgever voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden bekend te maken. Indien de Opdrachtgever geen Arbeidsovereenkomst aangaat met de Kandidaat dient de Opdrachtgever de gegevens te vernietigen

 

12.    Honorarium

12.1.    Opdrachtnemer werkt op basis van ‘no cure no pay’, waarbij alleen honorarium verschuldigd is in geval van succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan de ondertekening van een Arbeidsovereenkomst van de door Opdrachtnemer aangedragen Kandidaat, met uitzondering van gevallen zoals bepaald in artikel 3.5. 

12.2.    Het honorarium bedraagt een percentage van het eerste bruto jaarsalaris op fulltime basis van de geselecteerde Kandidaat bij indiensttreding gebaseerd op een fulltime dienstverband. Onder het bruto jaarsalaris worden eveneens vakantiegeld en 13e maand begrepen. Dit wordt vermeerderd met BTW. 

12.3.    Het honorarium vermeerderd met BTW, wordt gefactureerd op het moment dat de Arbeidsovereenkomst door de opdrachtgever en de Kandidaat is getekend of, indien wordt verzuimd de Arbeidsovereenkomst tijdig te tekenen, in de eerste week van de aanstelling van de geselecteerde Kandidaat.

12.4.    De Opdrachtgever is gehouden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek door Opdrachtnemer de gegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het honorarium en de startdatum van de door Opdrachtnemer geselecteerde Kandidaat. Indien de Opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Opdrachtnemer gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.

12.5.    Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever, voorgestelde Kandidaat binnen 18 maanden na die introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de Opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij Opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het tarief eveneens verschuldigd indien de door Opdrachtnemer geïntroduceerde kandidaat bij Opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn. Bijvoorbeeld via een andere bemiddelaar of als de Kandidaat zelf Opdrachtgever of de groepsvennootschap heeft benaderd.

 

13.    Betaling

13.1.    Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum, in Euro’s, ten kantore van Opdrachtnemer of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op Werkzaamheden, zonder enig recht op korting of verrekening.

13.2.    Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer.

13.3.    Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering door Opdrachtnemer, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van EUR 250.

13.4.    Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtgever gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

13.5.    In het geval dat meerdere Opdrachtgevers de Overeenkomst zijn aangegaan en voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, is ieder der Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

 

14.    Garantieregeling

14.1     Garantieregelingen zijn uitsluitend van toepassing wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst.

14.2    Garantieregelingen bestaan uit een regeling waarbij is overeengekomen dat een gedeelte van het honorarium is verschuldigd op het moment van indiensttreding van de bemiddelde kandidaat en een gedeelte dat is verschuldigd na het verstrijken van een vooraf overeengekomen periode. Dit laatste gedeelte geldt als garantieregeling. Wanneer de bemiddelde kandidaat na het verstrijken van deze periode niet meer in dienst is bij opdrachtgever dan is dit laatste gedeelte niet verschuldigd.

14.3    Garantieregelingen kunnen ook bestaan uit een regeling waarbij is overeengekomen dat een gedeelte van het honorarium door Opdrachtnemer moet worden terugbetaald op het moment dat de bemiddelde Kandidaat na het verstrijken van een vooraf overeengekomen periode niet meer in dienst is bij Opdrachtgever. 

14.4     De garantieregeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in dienst is bij     Opdrachtgever door oorzaken die te maken kunnen hebben met veranderde functie-inhoud, reorganisaties, fusies en overnames, vertrek direct leidinggevende, surseance of faillissement van opdrachtgever.

 

15.    Algemeen

15.1     Opdrachtnemer helpt Opdrachtgever door een Gedetacheerde aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

15.2     De Gedetacheerde zal werkzaamheden (uitsluitend) in Nederland verrichten bij Opdrachtgever onder leiding en toezicht van Opdrachtgever.

15.3     De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijkheid voor de toetsing van de deskundigheid en de vaardigheden van de Gedetacheerde.

15.4     Opdrachtgever zal de Gedetacheerde in staat stellen de werkzaamheden op haar locatie te verrichten en hem/haar kosteloos voorzien van adequate werkruimte en faciliteiten die voldoen aan de toepasselijke arbeidsomstandighedenwetgeving.

16.    Aangaan van arbeidsverhouding door opdrachtgever met een werknemer 

16.1.    In dit artikel wordt onder werknemer tevens verstaan een aspirant-werknemer of oud-werknemer die door Opdrachtnemer is voorgesteld aan Opdrachtgever of werkzaamheden heeft verricht voor de opdrachtgever minder dan twaalf maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met opdrachtgever. 

16.2.    In dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding, naast het aangaan van een directe arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever en werknemer, tevens verstaan het sluiten van een Overeenkomst tot aanneming van werk tussen beide partijen, het sluiten van een Overeenkomst van opdracht tussen beide partijen en het ter beschikking laten stellen van een werknemer aan Opdrachtgever door een derde. 

16.3.    Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding met een werknemer wenst aan te gaan, dient hij Opdrachtnemer vooraf schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen.

16.4.    Indien Opdrachtnemer akkoord gaat met een overname, dient Opdrachtgever een overnamesom te voldoen indien de werknemer korter dan 1.040 uren via Opdrachtnemer is ingeleend door de Opdrachtgever. Pas na betaling van de overnamesom mag de werknemer daadwerkelijk arbeid gaan verrichten voor de Opdrachtgever

16.5.    Indien Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer een arbeidsverhouding aangaat met een werknemer zoals omschreven in artikel 15.1 en 15.2, dan is Opdrachtgever een direct opeisbare overnamesom verschuldigd van € 10.000 per werknemer exclusief BTW.

17.    Informatieverstrekking Inlenersbeloning

17.1.    Sales Supply B.V. werkt volgens de CAO voor Uitzendkrachten van de ABU. Conform artikel 8 WAADI. De inlenersbeloning geldt vanaf de eerste dag van de ter beschikkingstelling van de professional bij de opdrachtgever. 

17.2.    Onder de inlenersbeloning vallen de volgende elementen van de arbeidsvoorwaarden:
- Het loon in de loonschaal voor de betreffende functie; op basis van indeling: functie (werkzaamheden). toepasselijke functiegroep, gebruikelijke arbeidsduur

- ADV per week/maand/jaar/periode (compensatie in geld of tijd)

- Toeslagen voor overwerk, onregelmatige uren, ploegendiensten en feestdagen

- Initiële loonsverhogingen bij de opdrachtgever bepaald (hoogte en tijdstip)

- (onbelaste) Kostenvergoeding (vanwege uitoefening van functie)

- Periodieken bij opdrachtgever bepaald (hoogte en tijdstip)

17.3     De indeling en toepassing van de inlenersbeloning is gebaseerd op de informatie verstrekt door de opdrachtgever. Opdrachtgever dient deze informatie voorafgaand aan de ter beschikkingsstelling te verstrekken en tijdig wijzigingen door te geven. Indien (achteraf) blijkt dat voor een werknemer niet de juiste arbeidsvoorwaarden zijn toegepast is Sales Supply B.V. verplicht om met terugwerkende kracht alsnog de juiste arbeidsvoorwaarden toe te passen. Alle kosten die hiermee gepaard gaan worden doorberekend aan opdrachtgever.

 

18.    Geschillen

18.1.    Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Werkzaamheden of de Overeenkomst, dan wel nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag. Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Gedeponeerd bij de KvK onder nummer:  64731693

Volg ons op